,,Старина Новак и кнез Богосав''

Published: Friday, 18 October 2019

   У среду, 16.10.2019.године наставница српског језика и књижевности, Марија Тошић, одржала је угледни час у одељењу 7/5. Њен асистент је била наставница српског језика и књижевности, Марија Мадић Илић. На часу је

обрађена народна епска песма ,,Старина Новак и кнез Богосав''. Ученици су били веома задовољни и активно су учествовали у анализи епске песме будући да су на часу примењене различите занимљиве методе. Наставнице су успешно водиле ученике кроз анализу и дискусију и успеле да код ученика побуде читалачку радозналост за дела народне епике, као и способност за критичко и самостално приступање књижевном делу. Ученици су научили како да формулишу тзв. ,,сократовска питања'', разликују чињенице и мишљења. Креативном радном атмосфером и тимским радом долазили су до занимљивих решења. Прикупљањем доказа и доношењем логичких закључака, формулисали су своје тврдње, анализирали аргументе и долазили до договора, тј. разматрали различите перспективе. Успешно је примењено критичко мишљење и решавање проблема у настави.