О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Published: Tuesday, 21 April 2020

Седнице-пресек стања, трећи класификациони период

 

Поштовани, 

Будући да је у Републици Србији ванредно стање због пандемије Kорона вируса, а наш рад је рад на даљину, седнице Одељењског и Наставничког већа биће одржане онлајн, у скраћеном саставу.

 За седницу Одељењског већа предлажем следећи дневни ред: 

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

  1. Анализа успеха и изостајања ученика пре увођења ванредног стања, до

15.03.2020.године, као и реализоване наставе на даљину

  1. Запажања наставника и одељењских старешина о ефектима рада на даљину и оптерећености ученика
  2. Мере за унапређење наставе на даљину
  3. Разно

Напомена:

Молим све предметне наставнике да своја запажања о ученицима, као и потребне податке о раду по тачкама дневног реда (од 1 до 3) доставе одељењским старешинама.

По наведеним тачкама  дневног реда, одељењске старешине су дужне да поднесу и пошаљу извештај о раду одељења председнику Одељењског већа.

 На основу извештаја одељењских старешина, председници Одељењског већа обједињују извештај за свој разред и шаљу га директору, помоћнику директора, педагогу и психологу. 

Рок за достављање извештаја наставника: среда, 22.4.2020. до 12 сати 

Рок за достављање извештаја О.С председнику Одељенског већа: четвртак, 23.4. до 10сати 

Председник Одељенског већа доставља обједињени извештај у четвртак до 18 сати 

Седница Одељенског већа за млађе разреде - 5,6,7,8 разред биће одржана у петак у 10 сати.

Седници Одељењских већа присуствоваће председници Одељењских већа од 1-8 разреда, директор, помоћник директора, педагог, психолог.

После одржане седнице извештаје уписати у ес-дневнику у делу Разредна већа, као и све извештаје које нису уписани.

Уколико имате било коју врсту проблема или недоумица, обратите ми се преко телефона или вибера. 

На основу извештаја са Одељењских већа, биће утврђен успех на Наставничком већу, које ће бити одржано 24.04.2020.године, са почетком у 13 часова.

За седницу Наставничког већа предлажем следећи дневни ред

 Д Н Е В Н И   Р Е Д:

  1. Утврђивање успеха и дисциплине ученика до 15. марта 2020. године и ефекти рада на даљину после 15.03.2020.године
  2. Анализа ефекта рада на даљину и оптерећеност ученика
  3. Мере за унапређење наставе на даљину и смернице за даљи рад
  4. Завршни испит ученика 8. разреда
  5. Упис првака
  6. Разно

Седници Наставничког већа у скраћеном облику присуствоваће одељењске старешине од 5-8 р., по један представник сваког разреда од 1-4матичне школе, по 1 представник из Пољске Ржане,Сукова,директор, помоћник директора, педагог, психолог и информатичар.

Време одржавања седнице Н.В. петак, 24.4. у 13 сати.

 После одржане седнице извештаје уписати  у ес-дневнику у делу Разредна већа, као и све извештаје које нису уписани.

О врсти платформе коју ћемо користити бићете благовремено обавештени. Информатичку подршку пружаће МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ.