ОБАВЕШТЕЊЕ-изводи из дописа МПНТ

Published: Thursday, 19 March 2020

 Остваривање наставе на даљину је обавеза свих у школи, при чему наставници сами планирају начине реализације, ослањајући се на доступну информационо- комуникациону технологију и канале комуникације. Планирање наставе на даљину треба да се

  1. заснива на постојећим наставим плановима и програмима/програмима наставе и учења. Конкретно, то значи да нема разлога за одступање од онога што је планирано за рад у редовним условима, при чему је акценат на кључним појмовима и знањима. Мења се, односно прилагођава начин рада и начин пpaћeњa напредовања ученика.

Према допису који је послат школама 16.03.2020. године у вези са учењем на даљину, истакнута је обавеза школа у изради оперативних планова на недељном нивоу да би се осигурао континуитет процеса наставе и учења. Aжуриране извештаје о активностима школе убудуће школе шаљу редовно, петком, до 10.00 сати.

 

Подразумева се, у складу са прослеђеним упутствима, да школа има своје недељне оперативне планове који садрже кључне активности у оставаривању образовно-васпитног рада на нивоу разреда и на нивоу предмета, а да наставници, у складу с тим, имају своје оперативне планове на основу којих реализују и евидентирају образовно-васпитни рад. Ове планове школа ће прослеђивати Школској управи само на захтев.

 

2.Сви ученици морају бити укључени, ни једно дете не сме бити изостављено! У планирању наставе на даљину потребно је да наставници размишљају и о начинима пpaћењa напредовања ученика и то за сваку тему у оквиру наставног програма, водећи рачуна о техничким могућностима породица и ученика. У ситуацији када не постоји непосредна комуникација наставника и ученика потребно је да се осмисле и примене различити начини посредног пpaћењa напредовања ученика. 

 

Наставници који имају искуства у примени ИКТ у настави могу користити различите алатке за задавање тестова знања, вежбања, вредновање домаhих задатака и других продуката. Осим тога, путем електронске поште ученици могу слати домаће задатке, урађене вежбе, eceje, слике са продуктима пројеката и др.

Учење на платформама које омогућавају да ученици и наставници у исто време могу међусобно комуницирати током рада (виртуелне учионице) омогућава наставницима да процењују знања ученика и залагање током учења.

Taкoђe, наставници могу припремити чек-листе за пpaћењe напредовања ученика (очекивани исходи учења) које се могу послати и ученицима да би могли да процењују свој напредак у односу на очекиване исходе учења. Наставници могу организовати учење ученика у пару тако да ученици једни другима дају повратне информације о квалитету радова и наученим лекцијама током и на крају учења у оквиру теме (комуникација на даљину, електронска преписка).

Путем видео записа (где ученик представља и образлаже пројекат, поступак рада) наставници могу процењивати квалитет урађеног и степен усвојености градива.
Позивамо наставнике да размењују идеје за развој техника пpaћењa напредовања ученика јер на тај начин стварају сигурнију основу за процену остварености циљева и исхода наставе.

Имајући у виду то да се налазимо на самом почетку другачије организованог учења, наставници треба да се фокусирају на то да обезбеде што квалитетнију комуникацију са ученицима да би им могли давати повратне информације (формативно пpaћењe). Тек после одређеног периода, а након обезбеђивања довољног броја повратних информација о напредоваіьу ученика, мoгyhe је размишљати о сумативном оцењивању.

  1. Важно је да наставници структурирају своју педагошку документацију о пpaћењy ученика да би могли у континуитету да бележе релевантна запажања о ьиховом напредовању у учењу (подаци о образовном напретку у односу на исходе yчењa, запажања о залагању ученика и препоруке за даље учење).

 

Будући да је остваривање наставе на даљину обавеза свих наставника у школи и да се настава остварује према наставним плановима и програмима/програмима наставе и учења, неопходно је да се о оствареној настави води евиденција.

 

4.Евиденцију треба водити на прописан начин, уз уважаваіье свих специфичности ситуације у којој се рад наставника остварује од кyћe. То значи, да у односу на остварен образовно-васпитни рад током радног дана, треба унети све реализоване наставне јединице које су емитоване путем телевизије, као и оне које су реализоване на друге начине (РТС Планета,платформе за управљањем ел.учењем, упутства дата мејлом и други алати за видео конференције) Као што је уобичајено, записује се наставна јединица, а у напоменама се бележи начин реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације).Ова евиденција ће бити у функцији верификовања реализоване наставе!бавезују се директори школа да прате и ажурирају све видове евиденције која се води у периоду када постоји организовано учење на даљину.

 

5.Уколико има техничких немогућности ,обратите се!

 

Наставницима су сви просветни сарадници на располагању, како би се организовала размена искустава и материјала/алата... између школа (хоризонтално учење/размена). Има школа које су успешно организовале учење преко виртуелних учионица и радо би поделиле искуство.